Paloma Riverwalk
Paloma Riverwalk: 29.424727, -98.488065